Aanmelden

Nieuws

 

Niet doorgaan Algemene Vergadering OSBO

Beste OSBO-leden,

Dat de coranacrisis ook een enorm effect heeft op het schaakleven is ons allen wel duidelijk gemaakt. Het normale verenigingsleven moest stil gelegd worden én het ene na het andere toernooi verdwijnt van de schaakkalender. Gelukkig zijn er diverse initiatieven genomen om een ‘digitale vereniging’ en/of evenement te starten. Wij waarderen dat zeer.
Niemand weet hoe lang deze situatie zich zal voortzetten. Maar we kunnen niet wachten op het moment dat hier duidelijkheid over ontstaat. De besturen van de drie samenwerkende regionale bonden (SBO, SGS en OSBO) hebben uitvoerig overleg gehad over hoe nu verder.

Met elkaar delen we de mening dat we de ledenvergaderingen, die in de maand mei gehouden zouden worden, laten vervallen. Praktisch gezien zal het lastig worden om alle verenigingen op de gewenste wijze te laten deelnemen. Maar de belangrijkste reden is dat wij vinden dat het onderwerp “het al dan niet voorzetten van de gezamenlijke competities” van dusdanig belang is voor de drie regionale bonden dat deze besproken dient te worden in een ‘traditionele ledenvergadering’.
Met elkaar moeten we een goede discussie kunnen voeren!

Dit betekent dat dat we de pilot van de gezamenlijke competities verlengen met één jaar, dus tot en met het seizoen 2020-2021. De doelstelling wordt nu dat in de Leden Vergaderingen van mei 2021 een definitief besluit genomen wordt. Als het schaakleven weer is genormaliseerd zullen wij over dit onderwerp zeker weer contact met u opnemen. Het verlengen van de pilot betekent tevens dat we voor het komend seizoen geen ingrijpende wijzigingen aan zullen brengen. Wel zijn er tijdens de evaluaties diverse verbeteringsvoorstellen aangereikt die de uitvoering betreffen. Hierbij kunt u denken aan:

• Het vervroegen van de inschrijvingstermijn van de achttallen naar 1 augustus
• Het aanbrengen van verbeteringen in het inschrijfformulier
• Er voor zorgen dat de verenigingen uiterlijk 1 juni worden geïnformeerd
• Dat uiterlijk 15 juni het inschrijfformulier beschikbaar wordt gesteld

Indien blijkt dat we niet in september kunnen starten met de competitie zullen we tijdig een alternatief plan ontwikkeld hebben. We zullen de ontwikkelingen volgen op basis van de berichten van de KNSB en de geregelde persconferenties.

Normaal gesproken zouden wij in de komende Leden vergadering de volgende punten ook nog op de agenda geplaatst hebben:

1. Goedkeuring begroting 2020-2021
2. 75 jarig jubileum OSBO in 2021
3. Diverse vacatures

ad 1: goedkeuring begroting 2020 -2021:

Deze begroting is op een vergelijkbare wijze samengesteld als de voorgaande begrotingen. Er is dus geen rekening gehouden met mogelijke effecten van de coranacrisis. Uitgangspunt van de begroting is steeds geweest de realisatie van vergelijkbare/dezelfde evenementen in de voorafgaande seizoenen. Ook voor deze begroting hebben we ervoor gekozen om de door de KNSB toegepaste indexatie op de contributie niet door te berekenen naar onze leden.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben wilt u deze dan doorgeven aan de penningmeester.
We gaan er van uit dat de ALV in november, op welke wijze dan ook georganiseerd, doorgang zal vinden. De begroting zal dan, mogelijk met door u aangegeven aanpassingen, ter goedkeuring worden voorgelegd.

ad 2: 75 jarig jubileum OSBO in 2021:

De OSBO bestaat in 2021 75 jaar. De afgelopen jaren hebben we geld opzij gezet voor het vieren van dit jubileum. Wij hopen dat enkele leden bereid zijn om zitting te nemen in een jubileumcommissie om na te denken over mogelijke festiviteiten en deze vervolgens ook te realiseren.

Ad. 3: Diverse vacatures

• Competitieleider: al langere tijd zijn wij op zoek naar een competitieleider, die samen met zijn collegae van de SGS en SBO, ervoor zorgen dat de clubcompetitie goed wordt voorbereid en vervolgens goed verloopt. Dit ter ondersteuning van het bestuurslid wedstrijdzaken
• De jeugdcommissie heeft met ingang van het nieuwe seizoen behoefte aan de versterking van twee nieuwe leden:
o Voor de organisatie van het basisschoolschaak kampioenschap
o Voor de organisatie van de jeugd club competitie, IJsco toernooien, PJK
• Voorzitter OSBO: de tweede termijn van de voorzitter eindigt in november 2020. Hij heeft te kennen gegeven geen volgende termijn te ambiëren.

Wilt u deze vacatures kenbaar maken binnen uw vereniging. Heeft u mogelijk kandidaten voor één van deze functies op het oog, wilt u hen dan benaderen en/of ons hierover informeren. Nadere informatie kan vanzelfsprekend opgevraagd worden bij het betreffende bestuurslid en is ook terug te vinden op de site.

Wij beseffen dat ons besluit om de Leden Vergadering te laten vervallen en het éénzijdig verlengen van de pilot bijzonder is, maar hopen dat u hier begrip voor heeft. De komende maanden blijven spannend voor ons allen. Als we al als vereniging weer bij elkaar kunnen komen, moet dat dan binnen de 1,5 m samenleving én hoe organiseer je dat als vereniging? De KNSB maakt al ontwerpen hoe dit georganiseerd kan worden. Heeft u zelf praktische ideeën, wilt u die dan met ons delen. Publicatie op de site kan ook andere verenigingen helpen.

Wij hopen dat we met elkaar het schaakleven in het komende seizoen weer op kunnen pakken én wensen u wijsheid toe in de te maken keuzen.

Dirk Hoogland
Voorzitter OSBO

Mede namens:
Erik Blom Voorzitter SBO
Henk van Lingen Voorzitter SGS

Laat een bericht achter

U moet ingelogged zijn om een bericht te plaatsen!